Bosio

Izrada i konstruisanje mehanićkih komponenti 4 osnog manipulatora za Bosio-Slovenija

MANIPULATOR ZA MANIPULACIJU U PROIZVODNJI TERMIČKE OBRADE TEŠKIH VIJENACA TEŽINE 13T.

Na osnovu potrebnih tehnoloških parametara, odn. dozvoljenog vremena manipulacije između pojedinih faza termičke obrade teških venaca i prstena, napravljen je dijagram ubrzanja, brzina i pomeranja za svaku osu (uzdužni pomak - poprečni pomak - rotacija i podizanje gore-dolje).

Nakon utvrđivanja statike konstrukcije na osnovu metode konačnih elemenata, pračena je faza izrade projektne dokumentacije konstrukcije manipulatora i određivanje potrebnih pogona.

Manipulator se sastojao od 4 mehanička sklopa (uzdužni sklop sa pogonom manipulatora, poprečno kretanje kroz zupčastu letvu, okretni zupćasti prsten sa hidrauličnom viljuškom.